Huớg dẫn kết nối API với VietQR

Thông số cài đặt của Server khách hàng với VietQR

Test

Hướng dẫn lấy Key Kết nối API tạo mã VietQR động – cho mọi nền tảng ứng dụng.

VietQR và Shopify: Kết Nối Thanh Toán QR Cho Thương Mại Điện Tử Tối Ưu

VietQR và Haravan: Kết Nối Thanh Toán QR Cho Thương Mại Điện Tử Tối Ưu

Kết nối ứng dụng VietQR với SAPO để thanh toán Mã QR trên website